برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباریق


برابر پارسی واژه اباریق

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباریق واژه (های) آوتابه ها است.