برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباریق

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اباریق

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباریق واژه (های) آوتابه ها است.