برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابابیل

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابابیل

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابابیل واژه (های) پرستو- گروه ها- گله گله است.