برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابابیل


برابر پارسی واژه ابابیل

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابابیل واژه (های) پرستو- گروه ها- گله گله است.