برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباء

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اباء

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباء واژه (های) تن زدگی- روی تافت- سرپیچی است.