برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباء


برابر پارسی واژه اباء

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباء واژه (های) تن زدگی- روی تافت- سرپیچی است.