برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) آپشن


برابر پارسی واژه آپشن

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) آپشن واژه (های) گزینه است.