سد آتاتورک ترکیه

فرستاده شده در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

سد آتاتورک ترکیه