با قرار گرفتن این لوله در کنار خانه تان چطورید؟

فرستاده شده در ۴ مرداد ۱۳۹۴

با قرار گرفتن این لوله در کنار خانه تان چطورید؟