این قایق 30 متری 152 متر مربع پانل خورشیدی دارد.

فرستاده شده در ۴ مرداد ۱۳۹۴

این قایق 30 متری 152 متر مربع پانل خورشیدی دارد.