پروفسور جیمز هانسن دانشمند ناسا، اول بار او مساله گرم شدن کره زمین را طرح کرد

فرستاده شده در ۱۹ آبان ۱۳۹۳

پروفسور جیمز هانسن دانشمند ناسا، اول بار او مساله گرم شدن کره زمین را طرح کرد

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي