توماس رابرت مالتوس (Thomas Robert Malthus) ‏

فرستاده شده در ۴ مهر ۱۳۹۶

توماس رابرت مالتوس (Thomas Robert Malthus) ‏

توماس رابرت مالتوس
(Thomas Robert Malthus) ‏

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي