tree8

فرستاده شده در ۳۰ شهریور ۱۳۹۳

يك صحنه غم انگيز ديگر از درختان در حال از بين رفتن تهران.