tree1

فرستاده شده در ۳۰ شهریور ۱۳۹۳

درختي در باريكه مياني رودخانه سن، با همان دقت و با همان ملاحظات محافظت مي شود.