نیروگاه خورشیدی در کویر

فرستاده شده در ۳۱ تیر ۱۳۹۳

نیروگاه کویری خورشیدی

نیروگاه خورشیدی در کویر.