تصاویر ماهواره ای ریزگرد و بیابانی شدن خوزستان

فرستاده شده در ۲۵ بهمن ۱۳۹۳