فلج شدن تعداد زیادی از کودکان

فرستاده شده در ۷ مرداد ۱۳۹۳

فلج کودکان

تعداد زیادی در بوپال فلج شدند