زاینده رود 3.jpg 3

فرستاده شده در ۱۵ آبان ۱۳۹۳

دید آبی است فراوان و درشت
به نشاط آمد و دست از جان شست