سکوی نفتی رشادت در ایران

فرستاده شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

سکوی نفتی رشادت در ایران

سکوی نفتی رشادت در ایران