سکوی نفتی فلات قاره

فرستاده شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

سکوی نفتی فلات قاره

سکوی نفتی فلات قاره