لیست کتاب ها

فرستاده شده در ۲۷ خرداد ۱۳۹۲

 

 

گذار بزرگ

گذر از سوخت های فسیلی به انرژی خورشیدی و بادی

نوشته: لستر براون

ترجمه :دکتر حمید طراوتی

کتاب: چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن - دکتر حمید طراوتیچو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن – تخریب محیط زیست و بحران امنیت غذایی

نوشته : لستر براون

ترجمه :دکتر حمید طراوتی

Plan B4 -لستر بروان - ترجمه دکتر حمید طراوتینجات محیط زیست ( پلن B4.0 )

نوشته : لستر براون

ترجمه :دکتر حمید طراوتی

کتاب طرح امید - Plan B 2طرح امید (Plan B 2.0)
نویسنده: لستر براون ترجمه : دکتر حمید طراوتی
انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد 1387
TN_9اقتصاد زیست محیطی
لستر براون
مترجم: دکتر حمید طراوتی
outgrowing_frontخارج از تحمل کره زمین
لستر براون
ترجمه : دکتر حمید طراوتی
TN_8توسعه و جمعیت
لستر براون و همکاران
ترجمه : دکتر حمید طراوتی – دکتر فرزانه بهار
 

وضعیت جهان 1998

نویسنده: لستر براون و همکاران
ترجمه دکتر حمید طراوتی – دکتر فرزانه بهار

TN_6

شرایط بحرانی
اریک چویان- دکتر م. مک کالی- دکتر هوارهو- دکتر ا. هاینز
ترجمه: دکتر حمید طراوتی- دکتر فرزانه بهار

TN_3

برای چند نفر جا هست؟

لستر براون – هال کین
ترجمه: دکتر حمید طراوتی-دکتر فرزانه بهار

TN_5

علایم حیاتی کره زمین

لستر براون و همکاران
مترجم: دکتر حمید طراوتی

TN_2

وضعیت جهان

نویسنده: لستر براون
ترجمه دکتر حمید طراوتی

TN_4

نگاهی به وضعیت جهان

لستر براون
مترجم: دکتر حمید طراوتی

TN_1وضعیت جهان

نویسنده: لستر براون و همکاران
مترجم: دکتر حمید طراوتی