کتاب های جانورشناسی فارسی

فرستاده شده در ۹ فروردین ۱۳۹۳

0000003

راهنمای صحرایی پرندگان ایران
نویسنده: جمشید منصوری
ناشر:ذهن آویز – 1379


Mammals_of_Iran
راهنمای صحرایی پستانداران ایران
نویسنده: هوشنگ ضیایی
ناشر:– چاپ جهارم 1390


0000004دوزیستان ایران
نویسنده: دکتر محمد بلوچ – دکتر حاجی قلی کمی
ناشر:انتشارات دانشگاه تهران 1373


0000005

خزندگان ایران – جلد اول (سوسماران)
نویسندگان: دکتر رستگار پویانی، مرتضی جوهری، حسین پارسا
ناشر: انتشارات دانشگاه رازی – 1385


0000006مارهای ایران
نویسنده: دکتر محمود لطیفی
ناشر:سازمان حفاظت محیط زیست
چاپ سوم 1379


mahian

ویژگی های ریختی و زیست شناسی ماهیان جنوب ایران
نویسنده: ناصر صادقی
ناشر:نقش مهر 1380


Untitled-1مقدمه ای بر شناخت مگس های گل
نویسنده: دکتر حسین صادقی نامقی – نسرین کیوانفر – رویا جاجوندیان
ناشر: انتشارات سنبله 1386


stat_invertebrates

روش های تحلیل آماری در بی مهرگان کفزی
نویسنده: جی. ام. الیوت
ترجمه: منصور علی آبادیان
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد 1384


populations_evoجمعیت ها، گونه ها و تکامل
نویسنده: ارنست مایر
ترجمه: دکتر جمشید درویش
ناشر: انتشارات واژگان خرد – پاییز 1384


systematic_zoologyمبانی سیستماتیک جانوری
نویسنده: ارنست مایر/پیتر اشلوک
ترجمه: امید میر شمسی کاخکی/ دکتر جمشید درویش
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد – چاپ اول زمستان 1385