هوای پاک

فرستاده شده در ۱۲ آذر ۱۳۹۲

” اما بباید دانست که هوای این ولایت شمالی است و چنین هوا خوش تر و صافی تر باشد، و بسیار خلق را بسازد و هر نباتی که اندرین هوا برویدخوش تر و گوارنده تر باشد، و هر آدمی که از این هوا نفس گیرد دل و دماغ او قوی تر باشد و حاست های او درست تر، و همچنین جانوران دیگر تندرست باشند و گوشت ایشان خوش تر، و آب این ولایت آب جیحون است، و از جمله آبها درست تر و ستوده تر است، و هر زمین که از این آب خورد نبات او خوش تر و گوارنده تر باشد ، و زمین این ولایت لختی شوره دارد و بدین سبب پوسیدگی کم تر پذیرد، و جنبندگان زیان کار کم تر تولد کند ، و نبات آن خوش تر و گوارنده تر باشد ، و لیکن با این همه خیرات ، اتفاق های نا موافق اندرین ولایت بسیار است”

نقل از کتاب ذخیره خوارزمشاهی اثر حکیم اسماعیل جرجانی ( گرگانی)

Zakhireh Kharazmshahi

بخشی از این کتاب به تاثیر محیط طبیعی زندگی انسان بر سلامت او می پردازد. همان چیزی که در طب جدید از آن غفلت شد

Hakim Gorgani

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي