نوروز پیروز

فرستاده شده در ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

بهار و شکوفه های هلو

 

 

بامدادان که نفاوت نکند لیل و نهار

خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

 

با آرزوی سلامت و صلح