نوروز و آینده ی درخشان بشر

فرستاده شده در ۳ فروردین ۱۴۰۱

 

اما راویان اخبار و ناقلان آثار وطوطیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخن دانی و صرافان سر بازار معانی وچابک سواران میدان دانش توسن خوش خرام سخن را بدینگونه به جولان در آورده اند که :

آینده ی بشر بسیار درخشان است.

کسی پرسید شان، که چنین  می گوید؟ جهان پیوسته گرم تر می شود و جمعیت آن فزون تر، هیولا ها و دیوان بیابانی به طرفه العینی سرزمین افغان را گرفته اند،  سد ها راه بر آب بسته اند و زمین ها از خشکی مرده اند، یکی با توپ شرپنل و هیولایی تانک نام به سرزمین دیگری تاخته و از هیچ دریغ نمی کند،  آشفتگی و پریشانی و بی آرامی و دغدغه، قاعده ی زمان شده است. در چنین اوضاعی آیا در رمل نظر کردید و از اسطرلاب نشان طلبدید که چنین می گویید؟

اما راویان محکم بودند. گفتند همانا چیزی آمده که تا کنون نبوده.

چیست آن ؟ پرسیدند شکاکان.

معجزه ی جدیدی است آی تی نام که همه چیز دگرگون کند. قوام کل بازار بر هم زند و همه چیز را نو کند، پس نوروز آید. روزی نو. تا برای کل ابنای بشر زندگی تازه ای بسازد. معجزه ای که بودن َش به برابری استوار شود و از آن صلابت گیرد و نظم و آراستگی اش به بی نظمی سامان گیرد.

چیست این بوالعجب؟ پرسیدند شکاکان

راویان اخبار گفتند: تکنولوژی اطلاعات، تکنولوژیکا انفورماتیکا، یا کالای دیژیتال، این همان است که اقتصاد غیر بازاری ایجاد می کند و برابری می آفریند. همان که آینده ی درخشانی برای بشر تدارک دیده. سپس افزودند :

مقاله ی بعدی ما را به نام ” کالای دیژیتال ضد سرمایه داری است”  در سایت طراوت بهار بخوانید

نوروزتان پیروز

www.taravat-bahar.org