مرگ نلسون ماندلا

فرستاده شده در ۱۵ آذر ۱۳۹۲

نلسون ماندلا رهبر آفریقای جنوبی، مبارز سرسخت ضد تبعیض نژادی، مبشر رویکردی نوین به انقلاب ،انسان دوست و روشنفکر انقلابی در گذشت. او نمونه ای نوینی از انقلاب ارائه کرد. پس از گذراندن قریب سی سال اسارت در زندان های رژیم آپارتاید، هنگامی که آزاد شد و به قدرت رسید به گونه ای عمل کرد که همه را متحیر کرد.

download (1)

در تاریخ جهان او  اولین رهبر انقلا ب بود که به فکر انتقام نبود. او نیامده بود تا از سفید پوستان انتقام بگیرد. آمده بود تا جایگاه سیاهان را به سطحی برابر با سفیدان ارتقا دهد. یک اشاره او کافی بود تا سیاهان خشمگین، آفریقای جنوبی را در خون سفیدان متفرعن و بی رحمی که آنها را سال ها آزار داده بودند غرق کنند. اما او چنین نمی خواست. از اعمال سفید پوستان متنفر بود. از خود آنها متنفر نبود. نمی خواست آنها را، که بخش بزرگی از ثروت کشور را در دست داشتند، از کشور براند و کشور را به کام فقر در اندازد. می خواست آنها در امن و آسایش بزیند تا سیاهان نیز در کنار آنان رشد کنند. او نظام فکری نوینی را پایه گذاری کرد. جهان بعد از ماندلا با جهان قبل از ماندلا تفاوت دارد. او تاثیری عمیق بر تفکر در جهان بر جای گذاشت. چنین کنند کار بزرگان، چنان که باید کرد. یاد و خاطره اش گرامی download