زمین، سیاره آسیب پذیر

فرستاده شده در ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

کتاب زمین سیاره آسیب پذیر که عنوان دیگر آن “تاریخ اقتصادی کوتاهی از محیط زیست” است کتابی است نوشته جان بلامی فاستر و ترجمه آقای محسن صفاری .

کتاب زمان، سیاره آسیب پذیر

کتاب زمان، سیاره آسیب پذیر

این کتاب با نگاهی تاریخی مسائل محیط زیست و چگونگی پیشرفت روند تخریب آن را کاویده و پی گرفته است و مطالعه آن اطلاعات بسیاری در این زمینه در اختیار خواننده قرار می دهد. دکتر جان بلامی فاستر استاد جامعه شناسی دانشگاه اورگان و سر دبیر ماهنامه معروف مانتلی ریویو است، ماهنامه معروفی که بنیان گذاران آن، پل سوئیزی و پل باران، با انتشار این نشریه و نیز کتاب معروف مونوپلی کاپیتال نقش مهمی در باز کردن زوایای پنهان جامعه سرمایه داری آمریکا بازی کرده اند.

این کتاب حاوی تحلیل تاریخی کوتاهی از زمینه های مادی گسترش بحران جهانی زیست بومی است. این تحلیل از تمدن های اولیه آغاز می شود و به جامعه سرمایه داری اواخر قرن بیستم می رسد.
در فصل یک کتاب می خوانیم جامعه انسانی در رابطه با زیست بوم خود به آستانه ای بحرانی رسیده است. تخریب کره زمین یعنی غیر قابل استفاده کردن آن برای اهداف انسان به میزانی گسترش یافته است که اکنون ادامه حیات بخش عمده طبیعت و همچنین خود جامعه انسانی را تهدید می کند. تاریخ به ما می آموزد که جامعه انسانی از دیرباز در جنگ با محیط زیست بوده و طبیعت را چیزی بیش از منبعی که باید از آن برداشت کرد و گودالی که باید پسماندها را در آن ریخت ندانسته است.

از آقای شاپور یکتا که با مهر فراوان این کتاب را در اختیار ما قرار دادند بسیار تشکر می کنیم.