تصویر شماتیک عمق خلیج فارس

فرستاده شده در ۱ شهریور ۱۳۹۴

تصویر شماتیک عمق خلیج فارس