تظاهرات در مشهد برای حمایت از جان سگ ها

فرستاده شده در ۹ مهر ۱۳۹۳

تظاهرات در مشهد برای حمایت از جان سگ ها

دیروز ساعت 9:30 صبح عده ای از طرفداران حقوق حیوانات در مقابل ساختمان محیط زیست استان خراسان، برای نشان دادن مخالفت خود با کشتار بی رحمانه و حمایت از حقوق حیوانات، تظاهرات کردند.
نکته جالب در این تظاهرات حضور تعداد زیادی از خانم های میانسال و خانه دار بود. در ذیل عکس هایی از این تظاهرات را مشاهده خواهید کرد.

تظاهرات در مشهد

d6e7d61d00aeb5933ad264c2df9f3ce2c2a403dbe0efe02a6c65537c34c07171

تظاهرات در مشهد

تظاهرات حمایت از حقوق حیوانات  در مشهد

 

 

تظاهرات حمایت از حقوق حیوانات  در مشهدتظاهرات حمایت از حقوق حیوانات  در مشهدتظاهرات حمایت از حقوق حیوانات  در مشهد