بازگشت حیات به زاینده رود، شادی مردم

فرستاده شده در ۱۵ آبان ۱۳۹۳

دیشب آب بررودخانه زاینده رود گشوده شد تا 150 میلیون متر مکعب آب به این حوضه راه یابد و آن را احیا کند. در این میان شادی مردم حکایتی دیگر داشت. نگاه کنید به تصاویر زیبایی که خود گویا هستند

زاینده رود و شادی مردم.jpg 2.jpg 7زاینده رود و شادی مردم

 

دید آبی است فراوان و درشت به نشاط آمد و دست از جان شست

دید آبی است فراوان و درشت
به نشاط آمد و دست از جان شست

شب زیبای اصفهان

شب زیبای اصفهان

زاینده رود و شادی مردم.jpg 3