بازگشت حیات به زاینده رود، شادی مردم

فرستاده شده در ۱۵ آبان ۱۳۹۳

دیشب آب بررودخانه زاینده رود گشوده شد تا 150 میلیون متر مکعب آب به این حوضه راه یابد و آن را احیا کند. در این میان شادی مردم حکایتی دیگر داشت. نگاه کنید به تصاویر زیبایی که خود گویا هستند

زاینده رود و شادی مردم.jpg 2.jpg 7زاینده رود و شادی مردم

 

دید آبی است فراوان و درشت به نشاط آمد و دست از جان شست

دید آبی است فراوان و درشت
به نشاط آمد و دست از جان شست

شب زیبای اصفهان

شب زیبای اصفهان

زاینده رود و شادی مردم.jpg 3

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي