برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع کردن


برابر پارسی واژه ابداع کردن

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع کردن واژه (های) نوآفریدن است.