برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع کردن

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابداع کردن

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع کردن واژه (های) نوآفریدن است.