برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدایی ترین

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابتدایی ترین

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدایی ترین واژه (های) ساده ترین- نخستین ترین است.

برابر انگلیسی:
Most primitive