برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدایی ترین


برابر پارسی واژه ابتدایی ترین

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدایی ترین واژه (های) ساده ترین- نخستین ترین است.

برابر انگلیسی:
Most primitive