برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباء کردن


برابر پارسی واژه اباء کردن

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباء کردن واژه (های) نپذیرفتن است.