برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباء کردن

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اباء کردن

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباء کردن واژه (های) نپذیرفتن است.