12

فرستاده شده در ۲۲ آبان ۱۳۹۶

شکل 1: تعداد و روند سدهای حذف شده در ایالات متحده ( مرجع: 2017 ,Chaf fi n and Gosnel l)

شکل 1: تعداد و روند سدهای حذف شده در ایالات متحده ( مرجع: 2017 ,Chaf fi n and Gosnel l)