تنها عکس موجود از تله پلنگ

فرستاده شده در ۴ آبان ۱۳۹۴