پنل-خورشیدی

فرستاده شده در ۶ تیر ۱۳۹۳

پنل های خورشیدی در استان کینجای چین