160377-004-ECB7BCBD

فرستاده شده در ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

جولیوس نایرره رئیس جمهور تانزانیا

جولیوس نایرره رئیس جمهور تانزانیا

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي