160377-004-ECB7BCBD

فرستاده شده در ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

جولیوس نایرره رئیس جمهور تانزانیا

جولیوس نایرره رئیس جمهور تانزانیا