روستای قلقافه در مینو دشت

فرستاده شده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۴

روستای قلقافه در مینو دشت

روستای قلقافه در مینو دشت