tree5

فرستاده شده در ۳۰ شهریور ۱۳۹۳

يكي از خيابان هاي محله قيطريه ، دورو براين درختان مظلوم تا بيخ گلو اسفالت شده ، معلوم نيست چگونه آبياري مي شود . یا نمي شود!

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي