ree

فرستاده شده در ۳۰ شهریور ۱۳۹۳

ملاحظ می شود که حريم درخت چگونه محافظت مي شود، انگار که درخت از يك تقدس احترام آميزي بر خوردار است. نوع محافظت بر زيبايي پيادو رو افزوده است

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي