ree

فرستاده شده در ۳۰ شهریور ۱۳۹۳

ملاحظ می شود که حريم درخت چگونه محافظت مي شود، انگار که درخت از يك تقدس احترام آميزي بر خوردار است. نوع محافظت بر زيبايي پيادو رو افزوده است