Solar Farm

فرستاده شده در ۳۱ تیر ۱۳۹۳

89 هکتار برق خورشیدی در فرانسه