تظاهرات علیه توربین بادی

فرستاده شده در ۶ مهر ۱۳۹۷

Saint Afric, f France