download

فرستاده شده در ۱ تیر ۱۳۹۷

بازداشت جیمز هانسن یه دلیل شرکت او در تظاهرات ضد سیاست های زیست محیطی حکومت آمریکا