14

فرستاده شده در ۲۵ تیر ۱۳۹۳

فاجعه بوپال

فاجعه بوپال هندوستان