merlin_183595998_c2b5a42a-cbf7-4876-9009-26c82256ca3c-jumbo (1)

فرستاده شده در ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

واکسن کوبایی

Number of comments: 0طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي