پالایش آرام با ریگ (ماسه)-تصویر از greendesert.org

فرستاده شده در ۲۵ آذر ۱۳۹۳