برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیگلوت

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپیگلوت

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیگلوت واژه (های) زبانِ کوچک است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی