برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیکا

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپیکا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیکا واژه (های) درختِ لادن است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی