برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیپلوییت

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپیپلوییت

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیپلوییت واژه (های) آماسِ چادرپیه است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی