برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیپلون

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپیپلون

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیپلون واژه (های) چادرپیه است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی