برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیون

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپیون

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیون واژه (های) جان دار- نارکوکه است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی