برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیلپسی

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپیلپسی

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیلپسی واژه (های) پژولش- دیوگلوج است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی