برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیزود

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اپیزود

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیزود واژه (های) داستانبُن- فرآمد است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی